Suomen Urheilukalastajain Liitto ry:n 

SÄÄNNÖT 

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen Urheilukalastajain Liitto ry. Finlands Sportfiskarförbund rf. ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksestä käytetään jäljempänä nimitystä liitto.

2 §

Liiton tarkoituksena on vaikuttaa urheilukalastuksen eli vapakalastusvälinein tapahtuvan vapaa-ajankalastuksen ja perhonsidontaharrastuksen kehitykseen Suomessa. Liitto pyrkii ohjaamaan vapaa-ajankalastuksen kehitystä ekologisten ja kestävän käytön periaatteiden pohjalta.

Perhonsidonnassa liiton päätavoite on säilyttää perinteisten perhojen suomalainen sidontataito uudempien suuntausten rinnalla.

Liitto toimii yhdyssiteenä jäsentensä välillä.

Tarkoitustaan liitto toteuttaa:

 • kehittämällä ja vaalimalla urheilukalastus- ja perhonsidontakulttuuria tarjoamalla asiantuntija-apua ja tallentamalla urheilukalastuksen ja perhonsidonnan historiaa
 • antamalla lausuntoja
 • toimimalla yhteistyössä muiden alan järjestöjen kanssa
 • julkaisemalla aihetta käsittelevää kirjallisuutta ja artikkeleita


Toimintansa tukemiseksi liitto voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja toimeenpanna rahakeräyksiä sekä arpajaisia. Liitto voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia sekä muita arvopapereita.

3 §

Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat päästä liiton henkilöjäsenen suosituksesta hyvämaineiset vapaa-ajankalastuksen harrastajat sekä rekisteröidyt vapaa-ajankalastusyhdistykset tai muut vapaa-ajankalastuksen edistämistä tarkoittavat oikeustoimikelpoiset yhteisöt.

Liittohallitus ratkaisee jäsenyyshakemukset. Yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea liiton toimintaa, voidaan anomuksesta hyväksyä liiton kannattajajäseneksi liittohallituksen hyväksynnällä. Kannattajajäsenellä on liittokokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

4 §

Jäsenellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liittohallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä liittokokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jos jäsenmaksu on maksamatta kahden kalenterivuoden ajalta, voi liittohallitus erottaa jäsenen liitosta. Jäsen, jonka toiminta on ristiriidassa liiton tarkoitusperien kanssa, voidaan erottaa liitosta.

Päätöksen erottamisesta tekee liittohallitus sen jälkeen, kun kyseessä olevalle jäsenelle on varattu tilaisuus selvityksen antamiseen. Erottamisesta jäsen voi valittaa liittokokoukselle, tällöin erotetun jäsenen on jätettävä liitolle osoitettu kirjallinen valitus liittohallitukselle kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun ilmoitus erottamisesta on jäsenelle lähetetty.

5 §

Liiton liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudesta päätetään syysliittokokouksessa. Liittymis- ja jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmille. Varsinaiselle henkilöjäsenelle, joka ei ole täyttänyt kahdeksaatoista (18) vuotta ennen asianomaisen kalenterivuoden alkua, voidaan vahvistaa alempi jäsenmaksu.

6 §

Liiton asioita hoitaa syysliittokokouksen valitsema liittohallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä. Puheenjohtaja ja liittohallituksen jäsenet valitaan kolmivuotiskaudeksi. Vuosittain hallituksessa on erovuorossa kaksi varsinaista jäsentä, kahtena ensimmäisenä vuonna arvan perusteella. Liittohallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja valitsee liitolle rahastonhoitajan.

7 §

Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti heiltä vaatii. Liittohallitus on päätösvaltainen, jos vähintään neljä jäsentä on saapuvilla, heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokouksessa puhetta johtaa liittohallituksen puheenjohtaja, hänen poissa ollessaan varapuheenjohtaja. Äänestyksessä ratkaisee äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

8 §

Liiton nimen kirjoittavat yhdessä liittohallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai jompikumpi yhdessä jonkun muun liittohallituksen jäsenen kanssa taikka yhdessä henkilön kanssa, jonka liittohallitus on siihen määrännyt. Liittohallitus voi määrätä rahastonhoitajan yksin merkitsemään liiton nimen rahavarojen hoidossa.

9 §

Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja muut toimintaa selvittävät asiakirjat on jätettävä helmikuun loppuun mennessä tilintarkastajille, joiden on ne lausunnollaan varustettuna palautettava liittohallitukselle ennen kevätliittokokousta.

10 §

Liittokokoukset kutsutaan koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenkohtaisella kirjallisella kutsulla. Etäosallistuminen liittokokouksiin on mahdollista liittohallituksen päätöksellä. Etäosallistumistapa tai -tavat ilmoitetaan kokouskutsussa.

11 §

Liitto kokoontuu syysliittokokoukseen marraskuussa ja kevätliittokokoukseen huhtikuussa, sekä lisäksi ylimääräisiin liittokokouksiin, milloin liittohallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kymmenen (10) jäsentä tai vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti liittohallitukselta vaatii, taikka liittokokous on siitä tehnyt päätöksen. Liittokokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu.

Syysliittokokouksessa:

 1. tarkastetaan osallistujien valtakirjat
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat sekä ääntenlaskijat.
 3. todetaan kokouksen laillisuus
 4. vahvistetaan tulo- ja menoarvio, toimintasuunnitelma sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle tilikaudelle
 5. valitaan liittohallituksen puheenjohtaja joka kolmas vuosi ja liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 6. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 7. päätetään tapa, jolla liiton tiedotukset julkaistaan
 8. käsitellään asiat, jotka jäsenet ovat liittohallitukselle esittäneet vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen liittokokousta
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Kevätliittokokouksessa:

 1. tarkastetaan osallistujien valtakirjat
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat sekä ääntenlaskijat.
 3. todetaan kokouksen laillisuus
 4. esitetään kokoukselle edelliseltä tilikaudelta liiton toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto
 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille
 6. käsitellään asiat, jotka jäsenet ovat liittohallitukselle esittäneet vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen liittokokousta
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12 §

Liittokokouksissa kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi (1) ääni.

Varsinaisena jäsenenä olevan jäsenyhdistyksen tai jäsenyhteisön äänioikeutta käyttää sen valtuuttama edustaja, muut jäsenet voivat käyttää äänioikeuttaan vain henkilökohtaisesti. Yksi edustaja saa käyttää valtakirjoilla enintään 1/6 liittokokouksen äänimäärästä.

13 §

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia liittokokouksessa, jos siitä on ollut maininta liittokokouskutsussa ja, jos muutoksen tai muutosten puolesta annetaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) liittokokouksessa annetuista äänistä.

14 §

Päätös liiton purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä liittokokouksessa, jotka on pidettävä vähintään yhden kuukauden väliajoin. Purkupäätökseen vaaditaan kolme neljäsosaa (3/4) kaikista annetuista äänistä molemmissa liittokokouksissa.

15 §

Liiton purkautuessa on liiton varat käytettävä jälkimmäisen purkautumisesta päättävän liittokokouksen tarkemmin määräämällä tavalla urheilukalastuksen hyväksi. Liiton tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

16 §

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan yhdistyslakia.

(Sääntömuutos on rekisteröity 29.11.2021)